Statut

Statut

Statut Ludowego Klubu Sportowego "Błyskawica" w Kończycach Wielkich

Rozdział I

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny.

§1

Ludowy Klub Sportowy „Błyskawica” Kończyce Wielkie zwany dalej Klubem jest Stowarzyszeniem zrzeszającym członków.

§2

1. Nazwa stowarzyszenia brzmi: Ludowy Klub Sportowy „Błyskawica” w Kończycach Wielkich, w skrócie LKS „Błyskawica” Kończyce Wielkie.

2. Terenem działania Klubu jest obszar województwa śląskiego.

3. Siedzibą Klubu jest : obiekt przy ulicy Kościelnej 9 w Kończycach Wielkich.

§3

 1. Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

 2. Klub działa zgodnie z przepisami prawa o stowarzyszeniach oraz ustawą o kulturze fizycznej i postanowieniami niniejszego statutu.

§4

 1. Klub jest członkiem wojewódzkiego i ogólnokrajowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe.

 2. Klub może być członkiem innych organizacji sportowych.

§5

Klub może używać pieczęci, loga, godła, flagi, barw, oznak i znaczków

organizacyjnych Stosowanych w Zrzeszeniu Ludowe Zespoły Sportowe.

§6

 1. Barwy Klubu stanowią kolory: niebiesko- żółte.

 2. Używanie pieczęci Klubu, loga, godła, flagi, sztandaru, oznak i znaczków organizacyjnych następuje przy zachowaniu obowiązujących w tym zakresie przepisów.

§7

1. Klub prowadzi działalność statutową w oparciu o aktywność swych członków na rzecz ogółu społeczności jak również członków Stowarzyszenia.

2. Klub może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności statutowej w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, przeznaczając całą nadwyżkę przychodów nad kosztami na działalność statutową Klubu.

Rozdział II

Cele i środki działania.

§8

1. Celem Klubu jest prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności w zakresie:

a) upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w tym wśród dzieci i młodzieży,

b) rozwoju różnych dyscyplin sportu oraz stałe podnoszenie jego poziomu,

c) organizacji masowych imprez rekreacyjnych, krajoznawczych oraz turystycznych,

d) czynnego udziału w życiu kulturalnym, gospodarczym i społecznym oraz podnoszenie poziomu kulturalnego i sportowego członków,

e) organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży oraz krajoznawstwa.

2. Przedmiotem działalności Klubu jest:

a) działalność związana ze sportem, pozostała,

b) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

c) promocja Rzeczpospolitej Polskiej za granicą,

d) działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowana.

§9

Klub realizuje swoje cele podejmując następujące środki działania:

 1. Organizuje sekcje i szkolenie sportowe, w tym otacza opieką zawodników, oraz stwarza dogodne warunki do rozwoju różnych dyscyplin sportu.

 2. Dąży do zapewnienia wysokiego poziomu moralnego, sportowego zawodników i działaczy.

 3. Organizuje różnego rodzaju własne zawody i imprezy sportowe oraz uczestniczy w państwowym i wewnątrz organizacyjnym systemie zawodów sportowych.

 4. Propaguje rozwój kultury fizycznej i turystyki poprzez aktywne uczestniczenie w realizacji programów środowiskowych, gminnych, wojewódzkich i krajowych działalności Zrzeszenia LZS.

 5. Organizuje, w miarę możliwości i posiadanych środków, obozy szkoleniowe dla zawodników.

 6. Zarządza posiadanymi obiektami i urządzeniami sportowymi oraz rekreacyjnymi, dbając o ich rozbudowę, modernizację, remonty i konserwację.

 1. Współdziała w zakresie rozwoju dyscyplin sportu oraz form aktywnego wypoczynku z właściwymi instytucjami i organizacjami.

 2. Organizuje i prowadzi działalność gospodarczą z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

 3. Podejmuje inne przedsięwzięcia w celu realizacji działalności statutowej.

10. Współpracuje z samorządem lokalnym, szkołami, organizacjami młodzieżowymi i społecznymi.

§10

 1. Wszystkie władze Klubu są wybierane i zobowiązane do składania wyborcom sprawozdań ze swej działalności.

 2. Władze Klubu podejmują samodzielne uchwały.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§11

Członkowie Klubu dzielą się na:

1) zwyczajnych

2) wspierających

3) honorowych.

§12

 1. Członkami zwyczajnymi Klubu są osoby fizyczne mające pełną zdolność do czynności prawnych.

 2. Małoletni w wieku 16-18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do Klubu i korzystać z biernego i czynnego prawa wyborczego, z tym że w składzie Zarządu Klubu większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

 3. Małoletni poniżej 16 lat mogą za zgodą swych przedstawicieli ustawowych należeć do Klubu, jednak bez prawa udziału w głosowaniu na Walnych Zebraniach oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Klubu.

 4. O przyjęciu członka zwyczajnego decyduje Zarząd Klubu na podstawie złożonej przez kandydata pisemnej deklaracji członkowskiej oraz po opłaceniu przez niego składki (wpisowego).

 5. Decyzję w sprawie przyjęcia członka zwyczajnego Zarząd Klubu podejmuje nie później niż w terminie 60 dni od dnia dokonania przez kandydata czynności, o których mowa w ust. 4.

§13

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. Uczestniczyć w Walnych Zebraniach Klubu z głosem stanowiącym oraz czynnym i biernym prawem wyborczym z ograniczeniami określonymi w art.3, ust.2 i 3, Prawo o Stowarzyszeniach.

 2. Brać czynny udział w imprezach sportowych oraz używać godła i barw klubowych.

 3. Zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Klubu oraz oceniać ich działalność.

 4. Otrzymywać od władz Klubu pomoc w zakresie realizacji jego statutowych zadań.

 5. Korzystać z urządzeń Klubu na zasadach określonych przez Zarząd Klubu.

§14

Do obowiązków członków zwyczajnych należy:

 1. Przestrzeganie postanowień statutu oraz uchwał władz Klubu.

 2. Regularne opłacanie składek członkowskich.

 3. Branie czynnego udziału w działalności Klubu.

§15

 1. Członkami wspierającymi Klubu mogą być osoby fizyczne i prawne zainteresowane lub współdziałające w rozwoju kultury fizycznej.

 2. O przyjęciu członka wspierającego decyduje Zarząd Klubu na podstawie zgłoszenia kandydata.

 3. Członkiem wspierającym może zostać członek zwyczajny, który w związku z trwałą przeszkodą nie może wykonywać obowiązków statutowych członka zwyczajnego. Decyzję w tej sprawie podejmuje Zarząd Klubu na wniosek zainteresowanego członka zwyczajnego lub z własnej inicjatywy. Decyzja taka skutkuje skreśleniem z listy członków zwyczajnych.

§16

Członkowie wspierający mają prawo do:

 1. Uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swych przedstawicieli w Walnych Zebraniach Klubu z głosem doradczym.

 2. Zgłaszanie propozycji i wniosków wobec władz Klubu.

 3. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

§17

Do obowiązków członków wspierających należy:

 1. Udzielanie pomocy Klubowi w realizacji jego statutowych zadań.

 2. Regularne opłacanie składek członkowskich oraz w miarę możliwości udzielanie pomocy materialnej i finansowej Klubowi.

 3. Przestrzeganie postanowień statutu.

§18

 1. Członkami honorowymi Klubu mogą być osoby fizyczne szczególnie zasłużone dla rozwoju i działalności Klubu.

 2. Godność członka honorowego jest nadawana przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu Klubu.

 3. Członkowie honorowi mają prawa członka zwyczajnego.

 4. Do obowiązków członków honorowych Klubu należy przestrzeganie postanowień statutu.

 5. Członkowie honorowi nie muszą płacić składek członkowskich.

§19

1. Członkostwo w Klubie ustaje poprzez:

1.1 dobrowolne wystąpienie członków Klubu zgłoszone na piśmie do Zarządu,

1.2 skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu Klubu w przypadku:

a - nie uczestnictwa członków Klubu w realizacji jego zadań statutowych, lub niepłacenia składek członkowskich przez dłuższy okres niż jeden rok,

b - w przypadku umyślnego działania na szkodę Klubu lub naruszania postanowień statutu.

1.3 śmierć członka klubu,

1.4 rozwiązanie się Klubu.

2. W przypadku skreślenia członków Klubu przysługuje im prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 14 dni od daty otrzymania powiadomienia o skreśleniu z członka Klubu.

Rozdział IV

Władze Klubu

§20

1. Władzami Klubu są:

a) Walne Zebranie Klubu,

b) Zarząd,

c) Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata. Po upływie kadencji dotychczasowy Zarząd Klubu funkcjonuje do czasu wyboru nowego Zarządu.

3. Członkowie władz pełnią swe funkcje nieodpłatnie.

4. Wybór władz Klubu odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od uchwały Walnego Zebrania.

5. W skład Zarządu mogą być wybierane osoby, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

6. Jeżeli szczególne postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby uprawnionych do głosowania, w drugim zaś terminie bez względu na ilość obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu. W razie równej ilości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.

§21

 1. Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu.

 2. Walne Zebranie Klubu zwoływane jest co najmniej raz w roku przez Zarząd, przy czym termin, miejsce i porządek Zebrania powinny być podane do wiadomości członkom nie później niż 14 dni przed datą Zebrania. Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 3. Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Klubu zwoływane jest raz na cztery lata i musi się odbyć w okresie dwóch miesięcy od dnia zakończenia kadencji Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej.

 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu:

a\ z własnej inicjatywy

b\ na wniosek Komisji Rewizyjnej

c\ na wniosek 1/3 ogółu członków

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§22

Członkowie zwyczajni oraz honorowi uczestniczą w Walnych Zebraniach z głosem stanowiącym.

§23

Do kompetencji Walnego Zebrania Klubu należą:

 1. Uchwalanie planów działalności Klubu.

 2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu Klubu oraz dokonywanie oceny całokształtu działalności Klubu.

 3. Udzielenie, na wniosek Komisji Rewizyjnej, absolutorium Zarządowi Klubu za okres sprawozdawczy.

 4. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

 5. Podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji pozostałych władz Klubu.

 6. Zatwierdzanie regulaminów działania Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

 7. Uchwalanie zmian statutu.

 8. Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Klubu.

 9. Nadawanie i pozbawianie tytułu członka honorowego.

§24

Zarząd Klubu składa się z 7 – 13 członków Klubu, w tym prezesa, dwóch wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika. O ilości członków Zarządu Klubu każdorazowo decyduje Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze.

§25

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

2. Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz.

 2. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Klubu.

 3. Przyjmowanie nowych członków Klubu i stwierdzanie wygaśnięcia członkostwa.

 4. Kierowanie całokształtem działalności Klubu.

 5. Prowadzenie ewidencji członków Klubu.

 6. Uchwalenie budżetu Klubu.

 7. Zarządzanie majątkiem i finansami Klubu.

 8. Powoływanie Komisji, sekcji lub innych organów doradczych i opiniodawczych

oraz nadzorowanie ich działalności.

 1. Ustalanie wysokości składek członkowskich.

 2. W razie ustąpienia członka Zarządu - kooptacja w skład Zarządu, przy czym liczba członków pochodzących z kooptacji nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru.

 1. Przeprowadzanie transferów zawodników.

§26

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym przewodniczącego i sekretarza.

2. Całokształt działalności Klubu, a w szczególności jego działalność finansowo- gospodarcza podlega kontroli Komisji Rewizyjnej.

3. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej. W razie ustąpienia członków Komisji Rewizyjnej kooptacja w skład Komisji Rewizyjnej może nastąpić, przy czym liczba członków pochodzących z kooptacji nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby osób pochodzących w wyboru.

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej:

a) nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Stowarzyszenia, być spokrewnieni i spowinowaceni lub pozostawać w podległości służbowej z członkami innych władz Stowarzyszenia,

b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia swej funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§27

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należą:

 1. Przeprowadzanie corocznych kontroli działalności statutowej i finansowo- gospodarczej Klubu.

 2. Egzekwowanie od Zarządu wyjaśnień dotyczących jego działalności.

 3. Składanie Walnemu Zebraniu Klubu sprawozdania ze swej działalności.

 4. Zgłaszanie na zasadzie wyłącznego prawa wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi.

 5. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu.

Rozdział V

Sekcje klubu

§28

Sekcje są jednostkami organizacyjnymi Klubu tworzonymi przez Zarząd w celu realizacji statutowych zadań w poszczególnych dyscyplinach sportu.

§29

Sekcje grupują członków Klubu według ich zainteresowań.

§30

Działalnością poszczególnych sekcji kierują kierownicy powołani przez Zarząd Klubu.

Rozdział VI

Nagrody i kary

§31

 1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia, nagrody i odznaczenia.

 2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień, nagród i odznaczeń określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie.

§32

 1. W razie naruszenia postanowień statutu lub uchwał władz Klubu, Zarządowi Klubu przysługuje prawo wymierzenia członkowi Klubu następujących kar:

1\ upomnienia

2\ nagany

3\ zawieszenia w prawach członka Klubu na okres 12 miesięcy

4\ wykluczenia z członków Klubu.

 1. Zasady i tryb udzielania kar regulaminowych określa szczegółowy regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Klubu.

 1. Od uchwały Zarządu o ukaraniu członka Klubu przysługuje mu prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w terminie do 14 dni od daty otrzymania powiadomienia o udzieleniu kary. Uchwała Walnego Zebrania Klubu jest ostateczna.

Rozdział VII

Majątek i fundusze:

§33

 1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.

 2. Na fundusze Klubu składają się :

1\ wpływy ze składek członkowskich

2\ dotacje samorządowe

3\ dotacje państwowe

4\ darowizny

5\ inne wpływy z działalności statutowej i gospodarczej Klubu.

§34

1. Dla ważności oświadczeń woli składanych w imieniu Klubu w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch funkcyjnych członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

2.Wszelkie postanowienia zmierzające do uszczuplenia majątku nieruchomego

Klubu wymagają uchwał Walnego Zebrania Klubu.

3. Zabrania się:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków władz stowarzyszenia oraz pracowników a także osób z którymi członkowie władz stowarzyszenia oraz pracownicy stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi” 

b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków władz Stowarzyszenia lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w  zczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków władz Stowarzyszenia lub pracowników, oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że o wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie władz lub pracownicy, oraz ich osób bliskich po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział VIII

Zmiana statutu i rozwiązanie klubu

§35

 1. Zmiana statutu lub rozwiązanie Klubu może nastąpić na mocy uchwał Walnego Zebrania Klubu, podjętej większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej ½ ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.

 2. Uchwała o rozwiązaniu Klubu powinna określić sposób likwidacji Klubu oraz cel na jaki nastąpi przekazanie majątku.

Za Zarząd

Kończyce Wielkie, 19 marca 2016r.

 1. .........................
 2. .........................
 3. .........................